Hotline: 0988 699 268   Email:

Tranh Trừu Tượng

Trừu tượng cho thấy một bước chuyển khởi đầu từ thực tế trong mô tả hình ảnh của mỹ thuật. Sự trừu tượng tồn tại trong một chuỗi liên tục. Ngay cả nghệ thuật nhằm đạt được mức độ cao nhất cũng có thể được coi là trừu tượng, ít nhất là theo lý thuyết, vì sự thể hiện hoàn hảo là không thể nắm bắt.

Thuyền Buồm

Thuyền Buồm

Tác giả:
Kích thước: 160x90cm
9,500,000 đ
9,700,000 đ